Projecten

Wij bieden 7 dagen in de week activiteiten aan vanuit de Stichting 2gather.

Het aanbod is heel divers, zo is er twee keer per week zaalvoetbal en kickboksen voor meiden, maar ook workshops over de rechtsstaat en empowerment trainingen zoals superwoman of vrijwilligerswerk in het verzorgingstehuis voor ouderen.

Er zijn verschillende momenten dat alle teamleden bij elkaar komen voor overleg, trainingen, workshops of opfrismomenten. Wij maken op dit moment het meest gebruik van de Mussen, het Startpunt en de Haagse Sporttuinen voor de binnen activiteiten.

Wij bieden naast het structurele aanbod zoals hieronder omschreven ook werkbezoeken aan onze partner Kras in Kiel België, educatieve uitjes naar andere steden, sportdagen, zwemdagen en in samenwerking met de Haagse sporttuinen beachvolleybal dagen.

Project Van Jong Voor Oud

Het team van 2gather organiseert sinds 2014 laagdrempelige ontmoetingsactiviteiten voor jongeren uit de wijk en oudere bewoners van het verzorgingstehuis. Door de handen samen ineen te slaan met de Schilderhoek hoopt stichting 2gather ontmoetingen tussen jong en oud te creëren en de band tussen buurtbewoners te versterken.  In de verzorgingshuizen vinden sinds 2014 de activiteiten plaats waarbij oud en jong elkaar ontmoeten. Samen ontbijten, kerstversieringen of kerststukjes maken, liedjes zingen, maar ook de islamitische feesten en tradities worden gedeeld. Deze activiteiten verbinden en geven alle betrokkenen veel plezier. Het zijn waardevolle ontmoetingen waarbij wederzijds respect en begrip ontstaat tussen jong en oud. Deze herhaalde aandacht draagt structureel bij aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Ook vinden er workshops en bijeenkomsten plaats voor jong en oud. Een keer per week zijn er minimaal 15 meiden en jongens uit de wijk actief als vrijwilliger in de Schildershoek tussen de ouderen. De communicatie verloopt zeer goed en er komen steeds meer aanmeldingen. 

In verband van de Corona maatregelen zijn er op dit moment geen activiteiten in de Schildershoek daarom zetten onze teamleden en vrijwilligers zich nu in voor ouderen is samenwerking met de Participatie Keuken. Zij brengen 3 tot 4 dagen per week soepmaaltijden bij ouderen in alle stadsdelen in Den Haag.

Project Weerbare Jongeren Weerbare Wijk

We zetten bij dit project in op het vergroten van de weerbaarheid en empowerment van kwetsbare jongeren en het bevorderen van de bewustwording van algemene problematiek en hoe daar mee om te gaan.

De aanpak is gericht op het tegengaan van voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, huiselijk geweld/misbruik, misbruik social-media, pesten, sexting, drugs-gebruik, loverboys, uitkeringsafhankelijkheid en criminaliteit bij jongeren. De eenzaamheid en complexe problemen van kwetsbare jongeren zal ook hierin ook meegenomen worden door het bespreekbaar maken van het thema binnen het sociale vangnet van deze groep en het investeren in de signaleringspositie van professionals en vrijwilligers.  Wij hopen het vertrouwen van de jongeren in alle reguliere hulpverlening te weer terug te winnen. Dat gaat natuurlijk gepaard met geduld en tijd.

Project Sport en Speldagen voor de Buurt

Wij organiseren als stichting 2gather structureel 6 x per week sportactiviteiten. Wij bieden zaalvoetbal, kickboksen, skeeleren, fitness, volleybal, hockey en Zumba aan. Deze activiteiten zijn voor kinderen, tieners, meiden en jongens en deze activiteiten worden in de Haagse sporttuinen georganiseerd. Onze doelgroep varieert in de leeftijden 6 jaar tot 30 plus.

Project Huiswerklessen

In samenwerking met de Buurthuis van de Toekomst het Startpunt organiseren we 2x in de week de huiswerkmomenten aan en toeleiding van meiden en jongens naar huiswerklessen. 

Het team 2gather biedt tijdens de Corona maatregelen ook individuele momenten aan om kwetsbare kinderen en tieners te helpen om hun achterstand te verkleinen.

Project Girlsfirst

Wij organiseren in samenwerking met Buurthuis Mussen en Buurthuis Mandelaplein 2x in de week meiden activiteiten bestaande uit kookavonden, filmavondenmaatschappijleer, talentontwikkeling, meiden en plezier. Er zijn gemiddeld per avond 30 meiden aanwezig. De leeftijden lopen van 6 jaar tot 25 jaar. 

Project Verbinding Politie en jongeren

We organiseren sinds 2014 dialoogbijeenkomsten voor Politie en jongeren. Het contact met de politie verloopt ook goed en structureel. De jongeren en de politieagenten hebben een betere band en de sfeer in de omgeving is daar ook het bewijs van. Ondanks dat de rellen die in 2015, augustus 2020 en januari 2021 hebben plaatsgevonden is dit contact er nog steeds en zullen de bijeenkomsten structureel verder georganiseerd worden. Alleen is er nu i.v.m. coronamaatregelen ervoor gekozen om de vorm aan te passen dat het past binnen de maatregelen.

Project Sport Cursus voor jongeren

In samenwerking met de NSA hebben we de cursus LSR gestart in 2014 om jongeren uit de wijk op te leiden om zelf Sportlessen te geven. De LSR opleiding is een breed inzetbaar instrument om de cursisten te leren leidinggeven in de recreatiesport. Belangrijk element is, om leiding te kunnen geven, cursisten zich bewust moeten worden van de eigen kwaliteiten en sociale vaardigheden moeten ontwikkelen te kunnen omgaan met de verschillende groepen recreatiesporters. Er zijn al 22 jongeren geslaagd in de afgelopen jaren en deze zijn allen actief als sportleider in de wijk. Enkelen jongeren hebben nu een bijbaan in de wijk.

Project Workshops Burgerschap

Wij organiseren jaarlijks een aantal activiteiten of workshops in samenwerking met Prodemos voor de jongeren met actuele thema’s. We hebben de volgende thema’s al besproken; recht van spreken, democratie, stemmen, verschillende godsdiensten, respect en wijk participatie. 

Project Superwoman Denk Tank

Wij organiseren 1x in de week Superwoman momenten. Tijdens deze bijeenkomsten werken we ook  uit de methodiek van Superwoman. Dit is een methodiek die zich reeds in de praktijk heeft bewezen. We praten dan samen over verschillende onderwerpen aan de hand van een logboek met aangedragen of vaste thema’s. De meiden zijn steeds vaker het onderwerp bij gebrek aan weerbaarheid en participatie in de dagelijkse draai in de wijk. Het officiële startmoment was op 8 maart 2018 in het kader van Internationale Vrouwendag. Stichting 2Gather werkt met vele meiden samen en kwam daarom met het initiatief om een Superwoman Denktank op te zetten en te werken naar een maandelijks overleg voor de betrokkenen in de stad (start in de Schilderswijk). Door middel van deze overlegmomenten krijgen de meiden en de vrouwen in beeld van wat er zich allemaal speelt in de Schilderswijk en in heel Den Haag, maar ook van elkaar wat de behoeften en zorgen zijn. Op basis hiervan kunnen er gezamenlijk activiteiten of bijeenkomsten georganiseerd worden. Op dit moment neemt Michelle de wijkagente vanuit bureau Hoefkade ook deel aan deze Denktank zodat ook zij de deelneemsters vanuit haar positie kan informeren.

Project Jongeren over de Grens

Wij zijn eind 2016 begonnen met een pilot in samenwerking met de afdeling Burgerschap. Door de hoge opkomst en het enthousiasme van alle aanwezigen hebben we besloten om dit in 2017 en nu in 2018 ook voort te zetten door 1x in de 6 weken een dialoogavond te organiseren i.s.m. met alle partners en jongeren in de Schilderswijk.  Wij combineren dit vaak met werkbezoeken aan en van onze vaste partner Kras in Kiel Antwerpen. Zij komen sinds 2015 structureel 4 keer per jaar bij ons op bezoek om mee te doen aan de dialoogavonden en bijeenkomsten. Wij gaan ook meerdere malen per jaar bij hen op bezoek en nemen daar ook deel in afstemming georganiseerde debatten en dialogen. Zo bespreken jongeren uit Den Haag hun zorgen en problemen met de jongeren in België en kijken ze samen naar oplossingen.